Regulamin Konkursu HUAWEI FREECLIP x YOGA BEAT

 

1. ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest firma Yoga Beat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-972 Warszawa, Sarmacka 10F / 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985.
1.2. Sponsorem nagród jest firma Huawei Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Warszawa (02-672), ul. Domaniewska 39A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, NIP: 5262800201

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa 4 tygodnie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 r. 
2.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 29 czerwca 2024 r. na Instagramie Organizatora konkursu: @yoga_beat_studio do godziny 12:00.

 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
3.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

4. UCZESTNICY KONKURSU

4.1. Osoby biorące udział w Konkursie muszą spełnić poniższe warunki:
4.1.1. Wziąć udział w zajęciach stacjonarnych prowadzonych w Yoga Beat Studio przy ul. Kielecka 23, 02-551 Warszawa lub Yoga Beat Studio przy ul. Wilcza 46, 00-678 Warszawa minimum 4 razy. Liczba zajęć zweryfikowana w oparciu o informacje zawarte w systemie rezerwacyjnym stosowanym w Yoga Beat Studio.
4.1.2. Opublikować 1x IG Post lub IG Reels ze zdjęciem lub video z przestrzeni Yoga Beat Studio który odpowie na pytanie „Jaki beat towarzyszy Ci latem?”, na własnym koncie z oznaczeniem profili @huaweimobilepl oraz @yoga_beat_studio w czasie trwania konkursu.  Publikację należy oznaczyć hashtagami: #beatit #freeclipxyogabeat Profil uczestnika musi być publiczny od początku trwania konkursu do ogłoszenia zwycięzcy, aby możliwa była weryfikacja spełnienia powyższego wymogu.
4.1.3. Zaakceptować regulamin – wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków i przetwarzania danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy.

 

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

5.1. Organizator konkursu wskaże wszystkich uczestników konkursu, którzy spełnią wymagane w konkursie warunki, to jest: weźmie w czasie trwania konkursu udział w minimum 4 zajęciach oraz opublikuje 1x IG Post lub IG Reels z oznaczeniami profili @huaweimobilepl oraz @yoga_beat_studio. Za weryfikację odpowiedzialna będzie osoba: Paulina Boniecka, manager firmy Yoga Beat Sp. z o.o.
5.2. Spośród wszystkich uczestników konkursu, którzy spełnią wymagane warunki, zostanie wybrana najbardziej kreatywna praca. Wyłonienie zwycięzcy zostanie dokonane przez 3-osobową komisję powołaną przez Yoga Beat Sp. z o.o.
5.3. W konkursie przewidziana jest 1 Nagroda: słuchawki Huawei FreeClip o wartości 899 PLN oraz karnet na 4 wejścia do Yoga Beat Studio o wartości 240 PLN.
5.4. Poza publicznymi wynikami na profilu Instagram Organizatora @yoga_beat_studio uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości e-mailowej na adres podany na koncie klienta w systemie rezerwacyjnym stosowanym w Yoga Beat Studio. 
5.5 Odbiór nagrody będzie możliwy po ogłoszeniu wyników Konkursu w Yoga Beat Studio, ul. Kielecka 23, 02-551 Warszawa.
5.6. Zwycięzca nie ma prawa do zamiany nagrody na jej wartość pieniężną lub inną rzecz.
5.7. Wygrana w konkursie jest zwolniona z odprowadzenia podatku dochodowego z uwagi na to, że jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 PLN.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
6.2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zaloguj się