Regulaminy

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG NA stronIE www.yogabeat.pl

Definicje

 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.yogabeat.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.yogabeat.pl na rzecz Użytkowników.
 • Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca to Karolina Erdmann, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Karolina Erdmann, ul. Sarmacka 10F/10, 02-972 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1251302874 oraz REGON 015703767, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim i angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url http://www.yogabeat.pl/ Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. tel: 512 308 001, e-mail: hello@yogabeat.pl
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 • Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 • Program to nagranie video treningu lub lekcji dostępne po dokonaniu Subskrypcji.
 • Subskrypcja to usługa umożliwiająca dostęp do poszczególnych Sesji udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.


§1
Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu www.yogabeat.pl/regulamin
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§2
Warunki korzystania. Rejestracja i Subskrypcja

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich Sesji, konieczne jest dokonanie Subskrypcji.
 11. Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na czas nieoznaczony, dostępną pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 12. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zostaje rozwiązana w chwili skorzystania przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności dezaktywującej, dostępnej w obszarze Konta Użytkownika.
 13. Cena poszczególnych Subskrypcji podana jest na stronie internetowej Serwisu.
 14. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 15. Potwierdzenie dokonania płatności wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika.
 16. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 17. Zarządzanie Subskrypcjami możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 18. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.


§3
Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. Newsletter
 2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
 3. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.


§4
Płatności

 1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika Subskrypcji lub zakupu karnetu uprawniającego do wstępu na zajęcia sportowe w Yoga Beat Studio.
 2. Ceny produktów podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT zgodną ze przyjętymi przepisami prawa podtkowego stawkami
 3. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayU S.A.

§5
Reklamacje i Gwarancja

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji związanej z nią.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 2) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 3) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Usługodawca zapewnia 30 dniowy okres gwarancji. Jeżeli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z Subskrypcji, Usługodawca zwróci mu otrzymaną płatność, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 8. Z gwarancji można skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.


§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.


§7
Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy i nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, 2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi, 3) korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, 4) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 8. W lokalu Yoga Beat Studio przy ul. Wilczej 46 obowiązuję regulamin dostępny do pobrania tutaj

§8
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Załączniku 1 "Polityka Ochrony Prywatności"
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.


Załącznik 1 "Pouczenie o prawie odstąpienie od umowy"

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami pod adresem: Yoga Beat Studio, ul. Wilcza 46, 00-697 Warszawa, e-mail: hello@yogabeat.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkie otrzymane od Państwa płatności zwracamy w ciągu 48 godzin od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotycz np. świadczenie usługi prowadzenia treningu sportowego, w którym konsument uczestniczył i wykorzystał w tym celu karnet zakupiony na stronie www.yogabeat.pl)
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ……………………….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat……………………
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
(prosimy zaznaczyć właściwe)

1) adres pocztowy,
2) adres e-mail.

Reklamacja dotyczy:
(prosimy wskazać/opisać właściwe)

1) umowy o świadczenie Usługi:
2) inne: …….
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ……. Opis problemu: …….

Żądanie reklamacji:
(prosimy wskazać właściwe żądanie)

1) usunięcie wady Usługi
2) odstąpienie od Umowy

Podpis składającego

Regulamin YOGA BEAT Studio

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów YOGA BEAT STUDIO prowadzonego przez Panią Karolinę Erdmann, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Erdmann, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (dalej: „YOGA BEAT STUDIO”).
 2. Yoga Beat Studio świadczy usługi z zakresu aktywności dla dzieci i dorosłych
 3. Z usług YOGA BEAT STUDIO mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.
 5. YOGA BEAT STUDIO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do YOGA BEAT STUDIO bez podania przyczyny.
 6. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a YOGA BEAT STUDIO zostaje zawarta z chwilą akceptacji Formularza Aplikacyjnego oraz Regulaminu (pisemnie w studio lub na stronie www w momencie zakupu pierwszego karnetu), jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności należnych za usługi.
 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularz Aplikacyjnym oraz Regulaminie.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Klienci korzystający z usług YOGA BEAT STUDIO są zobowiązani do zakupienia wstępu jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.yogabeat.pl w zakładce cennik lub/i w STUDIU.
 2. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 3. Karnety z określoną liczbą wejść są ważne 30 dni od daty zakupu.
 4. Karnet jest wydawany w formie karty elektronicznej lub papierowego karnetu.
 5. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.
 6. Klient, który posiada wykupiony Karnet lub wstęp jednorazowy może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach, jeżeli dokonał rezerwacji zajęć lub pomimo braku rezerwacji, jeżeli liczba uczestników na zajęciach nie jest kompletna. O dopuszczeniu do udziału w zajęciach decyduje instruktor.
 7. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez Strefę Klienta dostępną ze strony www.yogabeat.pl
 8. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z grafikiem zamieszonym na stronie internetowej yogabeat.pl oraz w STUDIU.
 9. Karnet „startowy” uprawnia do nieograniczonej liczby wejść w ciągu 7 dni od dnia pierwszego wejścia. Karnet na cztery wejścia i osiem wejść uprawnia do określonej liczby wejść w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wejścia, tj. odpowiednio do czterech albo ośmiu wejść. Wejście na zajęcia nie wykorzystane w danym okresie przepada bez prawa zwrotu płatności. Karnet "open" uprawnia do nieograniczonej liczby wejść w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wejścia.
 10. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.yogabeat.pl, zmieszczenie informacji w STUDIU.
 11. YOGA BEAT STUDIO organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez YOGA BEAT STUDIO. O ile nic innego nie wynika z zasad ogłoszonych wydarzeń i promocji zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 12. Formularz aplikacyjny Klient podpisuje podczas pierwszej wizyty w YOGA BEAT STUDIO niezależnie od tego czy korzysta z karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego. Wszelkie dane i oświadczenia Klienta zachowują aktualność po wykorzystaniu karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego, aż do czasu ich odwołania. Poprzez zakup kolejnego wstępu jednorazowego, karnetu czasowego, korzystanie z bezpłatnego wstępu jednorazowego Klient potwierdza zgodność danych i oświadczeń zawartych w Formularzu aplikacyjnym oraz zapoznanie się z Regulaminem podpisanych podczas pierwszej wizyty. Przy zakupie Karnetu lub wstępu jednorazowego Klient otrzymuje paragon, który jest potwierdzeniem aktywnego Karnetu lub wstępu.
 13. YOGA BEAT STUDIO ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach: a) jeżeli kontynuacja umowy przez Klienta może zaszkodzić istotnym interesom Klubów, jego wizerunkowi lub prowadzonej przez YOGA BEAT STUDIO działalności, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wandalizmu lub innych niezastrzeżonych powyżej działań lub zachowań narażających na szkodę YOGA BEAT STUDIO b) Klient narusza warunki obowiązującego Regulaminu lub Formularza aplikacyjnego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

 1. Na terenie STUDIA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 2. W STUDIU obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym Klient przybył do STUDIA.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 4. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.
 5. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 6. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń STUDIA, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach STUDIA. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.
 9. Klient korzystający po raz pierwszy z zajęć YOGA BEAT STUDIO jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.
 10. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług YOGA BEAT STUDIO i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.
 11. Obsługa STUDIA w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do STUDIA.
 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
 13. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze STUDIA.
 14. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się STUDIO.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. YOGA BEAT STUDIO ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność YOGA BEAT STUDIO ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.
 2. YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu YOGA BEAT STUDIO, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez YOGA BEAT STUDIO.
 4. YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie STUDIA. YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach.
 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia będącego następstwem jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
 6. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę YOGA BEAT STUDIO w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek YOGA BEAT STUDIO.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Pani Karolina Erdmann, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Erdmann, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie usług.
 3. Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w treści jego danych oraz ich poprawiania i uaktualniania.
 4. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klubowicza zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez YOGA BEAT STUDIO lub inne osoby działające na zlecenie YOGA BEAT STUDIO wizerunku Klienta utrwalonego w związku z korzystaniem przez Klienta z usług YOGA BEAT STDUIO, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach organizowanych przez YOGA BEAT STUDIO, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Klient oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza jego dóbr osobistych ani innych praw. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku w tym usunięcia zdjęć, na których się znajduje. Klient oświadcza, iż jest świadom, brzmienia art. 81 ust 2. Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/10/2017
 2. YOGA BEAT STUDIO zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. YOGA BEAT STUDIO zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 5 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje obsługa STUDIA.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.yogabeat.pl, lub/i w ogólnodostępnym miejscu w STUDIU.
 5. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: hello@yogabeat.pl
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Shopping Cart
Przewiń do góry

Śródmieście

Mokotów

Zaloguj się