Regulaminy

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG NA stronIE www.yogabeat.pl

obowiązuje od 25.02.2022 r.

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940, adres email: hello@yogabeat.pl (dalej zwaną: „Usługodawcą”), poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.yogabeat.pl. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad korzystania ze Studia Yoga Beat oraz innych obszarów korzystania z usług Yoga Beat. Zasady te zostały uregulowane w Regulaminie Studia YOGA BEAT. Każdy uczestnik zajęć jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem Studia YOGA BEAT.

Ponadto, niniejszy Regulamin zawiera jedynie ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików Cookie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności Yoga Beat dostępnej pod linkiem https://yogabeat.pl/polityka-prywatnosci/.

§1 DEFINICJE

Przez pojęcia (pisane z wielkiej litery) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 • Studio – studio przy ul. Wilczej 46 w Warszawie i/lub studio przy ul. Kieleckiej 23 w Warszawie.
 • Karnet – Pakiet Startowy, Karnet Tygodniowy Open Wilcza & Kielecka, Karnet 4 wejścia, Karnet 8 wejść, Karnet Open Wilcza, Karnet Open Wilcza & Kielecka (30 dni), Karnet Open Wilcza & Kielecka (180 dni), Karnet Open Wilcza (180 dni), Trening personalny, Wejście jednorazowe,
 • Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www, dostępnej w sieci Internet pod adresem url : www.yogabeat.pl.
 • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy po zalogowaniu się do Serwisu internetowego. Konto Klienta umożliwia samodzielne zarządzenie przez Usługobiorcę funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie umową (opłacenie Karnetu).
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin Studia – Regulamin Studia Yoga Beat regulujący m.in.. zasady korzystania ze Studia;
 • Usługobiorca – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca posiadającą pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług USŁUGODAWCY.
 • Usługodawca - Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940, adres email: hello@yogabeat.pl
 • Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Chat – dostępne w Serwisie internetowym narzędzie do komunikowania się Usługobiorców z Usługodawcą w zakresie oferowanych Usług.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin oraz Regulamin Studia są udostępnione za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwiającego jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulaminy mogą być zapisane na dysku i wydrukowane.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu internetowego. Treści zamieszczone w Serwisie internetowym, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu internetowego. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie internetowym nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 6. Zawarcie przez Usługobiorcę Umowy nie skutkuje przeniesieniem na Usługobiorcę prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu internetowego lub samych usług.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu internetowego lub Treści, lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu internetowego i Treści wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych, bez prawa do publicznego korzystania z Serwisu internetowego, Treści lub ich jakiejkolwiek części, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 9. Zakazane jest podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu internetowego.
 10. Niedochodzenie przez Usługodawcę wykonywania prawa przysługującego mu na mocy niniejszego Regulaminu lub niekorzystanie z przysługujących mu uprawnień z tytułu naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, nie może zostać uznane za akceptację zaistniałych lub przyszłych naruszeń i działanie takie nie wpływa na uprawnienia Usługodawcy wynikające z Regulaminu.

§3 RODZAJE USŁUG I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

 1. Serwis internetowy umożliwia korzystanie z następujących Usług:
  - Dostarczanie Treści;
  - Newsletter;
  - Konto Klienta;
  - Nabywanie Karnetów;
  - Zapisy na zajęcia;
  - Linki;
  - Chat;
  - Wtyczki;
  - Inne Usługi dostępne w Serwisie.
 2. Usługobiorca chcąc korzystać z Usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Studia, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych Usług oferowanych przez Usługodawcę. Szczegółowe warunki korzystania z usług Studia określa Regulamin Studia.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia w Serwisie internetowym możliwości zakupu Usług oferowanych przez podmioty trzecie na warunkach szczegółowo określonych i udostępnionych Usługobiorcy w procesie zakupu danej Usługi, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę Usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Serwisu internetowego, Konta Klienta, usługi Chat jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty, np. zakup Karnetu. Wysokość opłat określa obowiązujący w Studio oraz w Serwisie internetowym cennik.
 5. Do świadczenia Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego, dostępnych na nim formularzy, Konta Klienta lub Chat.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Serwisu internetowego lub Chat Umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się Umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca powinien uaktualniać swoje dane kontaktowe w Koncie Klienta, jeżeli w czasie trwania Umowy o świadczenie usług elektronicznych nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Usługodawca prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Usługobiorcy, niezależnie od tego, czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do Konta Klienta, tj. login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać, korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Usługodawcy, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia Konta Klienta.
 10. Usługodawca odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych umową z Usługobiorcą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że z regulaminów poszczególnych usług wynika co innego.
 11. Usługobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługodawca nie realizuje umowy zgodnie z Regulaminem, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie.
 12. Przeniesienie praw i obowiązków Usługobiorcy na osobę trzecią (cesja) nie jest dopuszczalne.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu internetowego, Konta Klienta oraz Chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  - połączenie z siecią Internet;
  - system operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym,
  - przeglądarką w stabilnej wspieranej wersji Chrome, Firefox, Safari, Edge, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego, Konta Klienta oraz Chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.

§5 DOSTARCZANIE TREŚCI

 1. Serwis internetowy dostarcza Użytkownikom Treści zamieszczone na stronie głównej oraz podstronach Serwisu internetowego.
 2. Treści mogą stanowić:
  - Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie internetowym;
  - Informacje o Karnetach, zajęciach i innych usługach odpłatnych i nieodpłatnych dostępnych w Studiu Yoga Beat;
  - Informacje o warunkach korzystania ze Studia Yoga Beat, regulaminy, Cennik, Grafik;
  - Informacje wraz ze zdjęciami przedstawiające instruktorów Yoga Beat;
  - Informacje o Yoga Beat, aktualnościach, eventach;
  - Opinie o Yoga Beat lub o zajęciach;
  - Informacje o partnerach biznesowych Yoga Beat;
  - Informacje i materiały dotyczące jogi oraz obszarów pokrewnych;
  - Treści zawarte na blogu.
 3. Treści, jak i sam Serwis internetowy, zawierają informacje handlowe i marketingowe o Yoga Beat, Karnetach i innych usługach i wydarzeniach Yoga Beat oraz mogą zawierać informacje handlowe i marketingowe innych podmiotów z branż pokrewnych, które Yoga Beat promuje lub z którymi współpracuje. Informacje handlowe i marketingowe są nieodłączną częścią Serwisu internetowego i są kluczową składową Usługi dostarczania Treści w Serwisie internetowym.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 5. Zawarcie Umowy na dostarczanie Treści następuje każdorazowo w momencie otwarcia strony lub podstrony Serwisu internetowego i kończy się w momencie zamknięcia wszystkich stron/ podstron Serwisu internetowego podczas jednej sesji.

§6 NEWSLETTER

 1. Newsletter to Usługa polegająca na dostarczaniu Usługobiorcom Treści w postaci indywidualnej wiadomości e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. Aby korzystać z Usługi Newslettera, należy:
  - wypełnić odpowiednie pole zamówienia Newslettera przy rejestracji do Konta Klienta;
  - zasubskrybować Newsletter poprzez skorzystanie z dedykowanej funkcjonalności w Serwisie internetowym;
  - wypełnić deklarację zgody na dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Usługobiorcę na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 4. Umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji przez Usługobiorcę z subskrypcji przy użyciu linku URL, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter może być rozwiązana przez Usługobiorcę bez podania przyczyny w każdym czasie, przy zastosowaniu funkcjonalności wskazanych powyżej lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail: hello@yogabeat.pl.

§7 KONTO KLIENTA

 1. Konto Klienta ma na celu:
  - umożliwienie Usługobiorcy korzystanie z Usług dostępnych wyłącznie dla Usługobiorców zalogowanych,
  - nabywanie Karnetów,
  - uiszczanie płatności online za nabywane Karnety,
  - dostęp do informacji o nabywanych Karnetach oraz ich wykorzystaniu,
  - zapisy na Zajęcia,
  - korzystanie z Usługi Studio online,
  - dostęp oraz zarządzanie wszystkimi Usługami dostępnymi na Koncie Klienta.
 2. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu.
 3. Utworzenie Konta Klienta następuje w momencie pierwszego nabycia Karnetu w Serwisie internetowym i wymaga podania danych rejestracyjnych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wybrania hasła. Dodatkowo, dobrowolnie, Usługobiorca może podać inne dane uwzględnione w formularzu, w szczególności numer telefonu kontaktowego.
 4. Podawany przez Usługobiorcę adres e-mail musi być adresem poczty elektronicznej, do której Usługobiorca posiada prawo korzystania do własnych, prywatnych celów. Zabronione jest w szczególności posługiwanie się cudzym adresem e-mail lub adresem e-mail służbowym zarejestrowanym w domenie podmiotu trzeciego bez pozyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela rzeczonego adresu poczty elektronicznej lub domeny.
 5. Hasło służące do uwierzytelniania musi być poufne, tj. znane wyłącznie Usługobiorcy, powinno składać się co najmniej z 10 znaków oraz być odpowiednio złożone oraz trudne do odgadnięcia. Hasło nie powinno składać się z pełnych słów, zawierać imienia, nazwiska, pseudonimu Usługobiorcy oraz jego bliskich, nie powinno stanowić daty charakterystycznej dla Usługobiorcy ani zawierać nazw miesięcy, ich cyfrowych oznaczeń ani oznaczeń roku.
 6. Hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz niezwłocznie, gdy Usługobiorca dowie się o tym, że jego hasło jest znane osobie trzeciej lub istnieje takie uzasadnione przypuszczenie.
 7. Usługobiorca samodzielnie odpowiada za dbałość o odpowiednią złożoność hasła, jego poufność i częstotliwość zmieniania.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane na jego Koncie Klienta z użyciem jego loginu i hasła wskutek ujawnienia, bezpośrednio lub pośrednio, w sposób celowy lub przez niedbałość, danych uwierzytelniających innej osobie.
 9. W najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania dokonywane na Koncie Klienta w wyniku naruszenia zasady poufności hasła do Konta Klienta lub inne skutki z tym związane. Loginem do Konta Klienta jest podany przez Użytkownika
 10. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Usługobiorca powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Regulaminem Studia i akceptuje jego postanowienia oraz dobrowolnie zadecydować, czy chce korzystać z Usług niezwłocznie po ich nabyciu, zrzekając się prawa do odstąpienia od Umowy w związku z nabyciem na odległość
 11. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Usługobiorca może dobrowolnie zamówić Usługę Newslettera lub oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 12. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest w momencie wysłania formularza na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu.
 13. Aby korzystać z Konta Klienta, należy zalogować się w Serwisie internetowym, tj. dokonać uwierzytelnienia za pomocą loginu i aktualnego hasła. Uwierzytelnianie jest wymagane za każdym razem, gdy Usługobiorca odwiedza Serwis internetowy.
 14. Po dokonaniu uwierzytelnienia Usługobiorca posiada dostęp do Usług zawartych na Koncie Klienta.
 15. Konto Klienta jest zamykane w następujących przypadkach:
  - gdy Usługobiorca złoży wniosek o usunięcie jego Konta Klienta;
  - gdy Usługobiorca naruszył postanowienia Regulaminu, Regulaminu Studia lub przepisy prawa.
 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 powyżej, Konto Klienta jest zamykane bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy.
 17. W przypadku, gdy Usługobiorca sam wnioskuje o zamknięcie Konta Klienta, lecz posiada aktywne Karnety, Konto Klienta zostaje zamknięte w terminie zakończenia Karnetu.
 18. Umowa na Usługę Konta jest rozwiązywana w momencie zamknięcia Konta Klienta.

§8 NABYWANIE KARNETÓW

 1. Nabywanie Karnetów odbywa się za pośrednictwem Serwisu internetowego po dokonaniu płatności online lub tradycyjnie w Studio Yoga Beat.
 2. Rodzaje Karnetów, zakres usług dostępnych w ramach danego Karnetu, nabywanie Karnetów poza Serwisem internetowym oraz sposób korzystania z zajęć są określone w Regulaminie Studia oraz aktualnym Cenniku. Usługa Nabywania Karnetów za pośrednictwem Serwisu internetowego obejmuje swoim zakresem wyłącznie dokonanie zakupu online.
 3. W Serwisie internetowym Usługobiorca ma dostęp do Regulaminu Studia oraz aktualnego Cennika.
 4. Płatności online są realizowane przy współpracy Usługodawcy z pośrednikami płatności - Platności24.pl lub innych pośredników płatności widocznych w Serwisie internetowym podczas dokonywania zakupu Karnetu.
 5. W ramach Usługi Nabywania Karnetu Usługodawca Yoga Beat umożliwia dokonanie płatności online poprzez skorzystanie przez Usługobiorcę z usług wybranego pośrednika płatności zgodnie z jego regulaminem świadczenia usług. Usługi pośrednictwa płatności nie są usługami Usługodawcy Yoga Beat. Usługodawca Yoga Beat nie odpowiada za realizację usług płatności w najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem.
 6. Podczas nabywania Karnetu Usługobiorca może zadecydować, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług niezwłocznie, co wiąże się z rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w czasie przewidzianym prawem, czy nie decyduje się na skrócenie czasu oczekiwania na aktywację Karnetu.
 7. Usługa nabywania Karnetów jest usługą dostępną wyłącznie dla Usługobiorców zalogowanych lub właśnie rejestrujących się.
 8. Umowa na Usługę Nabywania Karnetów zostaje zawarta w momencie założenia Konta Klienta oraz ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia Konta Klienta.

§9 ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Usługa Zapisów na Zajęcia umożliwia wybranie zajęć i dokonanie wpisania się na listę uczestników wybranych zajęć za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Udział w zajęciach Yoga Beat mogą wziąć wyłącznie osoby, które wcześniej dokonały Zapisu na Zajęcia za pośrednictwem Serwisu internetowego lub w inny sposób określony w Regulaminie Studia.
 3. Zapisy na zajęcia to Usługa dostępna wyłącznie dla Usługobiorców zalogowanych. Aby dokonać Zapisu na Zajęcia, należy posiadać Konto Klienta.
 4. Zapisy na Zajęcia są Usługą nieodpłatną, lecz udział w zajęciach jest odpłatny. Aby skutecznie dokonać Zapisu na Zajęcia, należy posiadać aktywny Karnet umożliwiający udział w wybranych przez Użytkownika zajęciach lub nabyć Karnet podczas procesu Zapisu na Zajęcia.
 5. Po dokonaniu Zapisu na Zajęcia Usługobiorca posiada odpowiednią informację w swoim Koncie Klienta.
 6. Usługobiorca może aktualizować dokonany Zapis na Zajęcia poprzez odwołanie swojego Zapisu na Zajęcia. Terminy, w których możliwe jest odwołanie Zapisu na Zajęcia bez wykorzystania Karnetu (bez utraty wejścia), zostały ustalone w Regulaminie Studia i dotyczą również Zapisów na Zajęcia dokonywanych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 7. Umowa na Usługę Zapisu na Zajęcia jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku potwierdzającego chęć zapisania się oraz ulega rozwiązaniu w momencie odbycia się zajęć.

§10 LINKI

 1. Serwis internetowy zawiera linki do innych domen Usługodawcy, w szczególności do Studia online oraz Sklepu. Serwis może też zamieszczać linki do innych źródeł, np. do artykułów prasowych, zawartości multimedialnych innych podmiotów.
 2. Serwis internetowy świadczy wyłącznie Usługę zamieszczania linków na swoich stronach internetowych. W najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem Serwis internetowy w żaden sposób nie odpowiada za treści publikowane przez podmioty trzecie.
 3. W zakresie, w jakim linki prowadzą do innych stron i domen Usługodawcy, Usługodawca nie odpowiada za treści, dostępność, inne dane, materiały lub narzędzia dostępne lub stosowane pod danym linkiem przez podmioty trzecie.
 4. Usługa Linków polega wyłącznie na zamieszczaniu linków na stronie internetowej Yoga Beat.
 5. Korzystanie z Linków następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybrany Link.

§11 WTYCZKI

 1. Wtyczki to niewielkie narzędzia dostawców social media stosowane w celu umożliwienia przejścia bezpośrednio z danej strony internetowej do fanpage, kanału podmiotu, który je zamieszcza, w wybranych przez siebie social media.
 2. Usługodawca korzysta z wtyczek Facebook oraz Instagram. Niewykluczone, że wykaz social media dostępnych za pomocą Wtyczek będzie rozszerzany.
 3. Klikając w wybrana wtyczkę, Usługobiorca może wyświetlić Fanpage Usługodawcy na wybranym portalu społecznościowym.
 4. Usługodawca zapewnia wyłącznie zamieszczenie wtyczek w Serwisie internetowym. Usługodawca nie decyduje o sposobach działania wtyczek oraz dokonywaniu innych działa za ich pomocą przez portale społecznościowe.
 5. Korzystając z wtyczek, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityka prywatności danego portalu społecznościowego oraz zwrócić szczególną uwagę na informacje o pozyskiwaniu informacji za pomocą Cookies stosowanych za pomocą wtyczek.
 6. Korzystanie z wtyczek następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybraną wtyczkę.

§12 CHAT

 1. Usługa Chatu jest dostępna w Serwisie internetowym w celu usprawnienia kontaktu bezpośredniego pomiędzy Usługobiorcami Serwisu internetowego oraz Usługodawcą.
 2. Usługa Chatu polega wyłącznie na zamieszczeniu okna Chatu w Serwisie internetowym.
 3. Po kliknięciu w okno Chatu Usługobiorca jest przenoszony do portalu Facebook, do którego może zalogować się celem rozpoczęcia konwersacji. Konwersacja odbywa się tak samo, jak w przypadku, gdy Usługobiorca samodzielnie nawiązuje kontakt z Usługodawcą poprzez napisanie wiadomości w Messengerze Meta / Facebook.
 4. Prowadzenie konwersacji odbywa się na portalu Facebook zgodnie z regulaminem i polityką prywatności portalu Facebook.
 5. Korzystanie z Chatu wymaga dodatkowo posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook oraz zalogowania się do portalu Facebook w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi Chatu.
 6. Korzystanie z Usługi Chatu następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w okno rozpoczęcia konwersacji.

§13 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do Usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w Studio albo drogą elektroniczną na adres: hello@yogabeat.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Usługodawca ma powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 4. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  - skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
 5. - zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 6. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 8. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 9. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od jej zawarcia. W celu odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Usługobiorca może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną na adres: Usługodawcy, ul. Wilcza 46, 00-697 Warszawa lub elektronicznie na adres: hello@yogabeat.pl.
 11. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Usługobiorcę, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony Umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły.
 13. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w powyższym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§14 SZCZEGÓŁOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym.
 3. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  - złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  - różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  - programy szpiegujące (ang. spyware);
  - programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
  - spam;
  - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  - włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 4. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  - włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  - aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  - nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  - czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  - wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  - regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  - szyfrowanie transmisji danych,
  - instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  - używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§15 DANE OSOBOWE

 1. W celu dostarczania Usługobiorcom Usług, Usługodawca przetwarza dane osobowe podawane przez Usługobiorców, wytwarzane w toku korzystania z Usług oraz otrzymywane ze stosowanych plików Cookie.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu realizacji Usług, w szczególności:
  - Założenia Konta Klienta, Newslettera, Nabycia Karnetów;
  - Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych;
  - Zapewniania przestrzegania Regulaminu oraz bezpieczeństwa wszystkich Usługobiorców oraz Usługodawcy;
  - Ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - Zapewnienia technicznej poprawności działania Serwisu internetowego, działa analitycznych i statystycznych.
 3. W Serwisie internetowym są zawarte oznaczenia, które dane osobowe są niezbędne do zawarcia Umowy, a które dane są dobrowolne.
 4. Jeżeli Usługobiorca jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta przez
 5. Usługobiorcę bez podawania przyczyny, ze skutkiem od chwili cofnięcia zgody.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu. Wszystkie prawa określone w RODO, przysługujące osobom, których dane dotyczą, zostały opisane w Polityce prywatności Yoga Beat.
 7. Pełna informacja dotycząca celów przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, podstaw prawnych oraz okresów retencji znajduje się w Polityce prywatności Yoga Beat.
 8. Pełna informacja dotycząca stosowania plików Cookie w Serwisie internetowym znajduje się w Polityce Cookies Yoga Beat.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2022 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą: - wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany,
  - poszerzenie oferty Usługodawcy, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług, w tym wycofanie z oferty Usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Studio, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych Usług,
  - zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Usługobiorców poprzez umieszczenie informacji w Serwisie internetowym, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Studio.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Usługobiorcę wskazany w Koncie Klienta. W razie zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec obowiązującego Karnetu. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Usługobiorca akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. ……………………………………….. ……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu YOGA BEAT STUDIO.

Regulamin YOGA BEAT Studio

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów YOGA BEAT STUDIO (dalej zwany: „Regulaminem”) prowadzonego przez Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940 (dalej: „YOGA BEAT STUDIO”).
 2. YOGA BEAT STUDIO świadczy usługi z zakresu aktywności fizycznej w studiach przy ul. Wilczej 46 oraz ul. Kieleckiej 23 w Warszawie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem.
 3. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
   • Studio – studio przy ul. Wilczej 46 w Warszawie i/lub studio przy ul. Kieleckiej 23 w Warszawie,
   • Klient- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca posiadającą pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług YOGA BEAT STUDIO, zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Studia,
   • Karnet – Pakiet Startowy, Karnet Tygodniowy Open Wilcza & Kielecka, Karnet 4 wejścia, Karnet 8 wejść, Karnet Open Wilcza, Karnet Open Wilcza & Kielecka, Trening personalny, Wejścia jednorazowe
   • Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania jednorazowo z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w wybranym Studio, w terminie 30 dni od daty zakupu Wejścia jednorazowego, przy czym po wyjściu z YOGA BEAT STUDIO ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego,
   • Pakiet startowy – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 7 dni od daty zakupu. Pakiet startowy może wykupić wyłącznie Klient, który przed zakupem Pakietu startowego nie korzystał z usług YOGA BEAT STUDIO. Pakiet startowy można zakupić wyłącznie jeden raz,
   • Karnet Tygodniowy Open Wilcza & Kielecka – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 7 dni od daty zakupu.
   • Karnet 4 wejścia - uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z 4 dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 30 dni od daty zakupu.
    Karnet 8 wejść – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z 8 dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 30 dni od daty zakupu.
   • Karnet Open Wilcza (30 dni) – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w Studio przy ul. Wilczej 46 w Warszawie, przez okres 30 dni od daty zakupu.
   • Karnet Open Wilcza (180 dni) – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w Studio przy ul. Wilczej 46 w Warszawie, przez okres 180 dni od daty zakupu.
   • Karnet Open Kielecka (30 dni)– uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w Studio przy ul. Kieleckiej 23 w Warszawie, przez okres 30 dni od daty zakupu,
   • Karnet Open Kielecka (180 dni) – uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w Studio przy ul. Kieleckiej 23 w Warszawie, przez okres 30 dni od daty zakupu,
   • Karnet Open Wilcza & Kielecka (30 dni) - uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 30 dni od daty zakupu,
   • Karnet Open Wilcza & Kielecka (180 dni) - uprawnienie do skorzystania bez ograniczeń z dowolnych zajęć z oferty YOGA BEAT STUDIO, w każdym Studio przez okres 180 dni od daty zakupu,
   • Trening personalny - oznacza usługę, polegającą na zapewnieniu Klientowi wsparcia w procesie treningowym poprzez indywidualną opiekę trenerską, opracowanie planu treningowego oraz monitorowanie postępów Klienta zgodnie z wybranym pakietem Treningu personalnego z oferty YOGA BEAT STUDIO w terminie 90 dni od daty zakupu. Trening personalny może być prowadzony dla jednej lub dwóch osób łącznie,
   • Strona Internetowa – strona internetowa o adresie: www.yogabeat.pl,
   • Personel Studia – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji,
   • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi po zalogowaniu się na Stronie internetowej. Konto Klienta umożliwia samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisy i wypisy na zajęcia, zarządzanie umową (w tym opłacenie, zawieszenie (w określonych przypadkach) Karnetu).
   • Dokument tożsamości - ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), szkołę (legitymacja szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel,
   • Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem, a YOGA BEAT STUDIO na czas określony. Umowa zostaje zawarta poprzez wybór właściwego Karnetu oraz wniesienie opłaty, zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na Stronie internetowej w zakładce cennik i w STUDIO. W przypadku braku wniesienia przez Klienta opłaty za Karnet, Umowa nie zostaje zawarta.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Oferta YOGA BEAT STUDIO dostępna jest na Stronie internetowej, jak również w Studio, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana również ustnie przez Personel Studia.
 2. Klient ma prawo do korzystania z usług YOGA BEAT STUDIO na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na Stronie internetowej w zakładce cennik i w STUDIO.
 3. Podstawą korzystana z usług YOGA BEAT STUDIO jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu zapisywane są na Koncie Klienta, w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Karnetu.
 4. Karnet jest aktywny od daty wskazanej przez Klienta w momencie dokonywania jego zakupu.
 5. Niewykorzystanie Karnetu w danym okresie przepada bez prawa zwrotu płatności.
 6. YOGA BEAT STUDIO oświadcza, że instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 7. Klienci biorący udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń.
 8. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 9. Karnet dostępny jest na koncie Klienta.
 10. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.
 11. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszonym na Stronie internetowej w zakładce grafik oraz w Studio.
 12. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Konta Klienta. Klient może być zapisany maksymalnie na 5 godzin zajęć w jednym momencie.
 13. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 15. Klient ma obowiązek poinformować Studio o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Konto Klienta. Nieodwołanie zajęć do dwóch godzin przed godziną ich rozpoczęcia skutkuje utratą wejścia (w przypadku karnetów 4 wejścia i 8 wejść) lub skróceniem o jeden dzień trwania karnetów OPEN.
 16. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać minimalnej liczby osób określonej dla danych zajęć zorganizowanych, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia. Zmiana następuje po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na Stronie internetowej www.yogabeat.pl, zmieszczenie informacji w Studio.
 17. W ramach Karnetu Open Wilcza oraz Karnetu Open Wilcza & Kielecka (180 dni) istnieje możliwość 2-krotnego zawieszania na maksymalnie 14 dni. Przez okres zawieszenia Klient nie może korzystać z usług YOGA BEAT STUDIO. Klient może zawiesić oraz odwiesić Karnet Open Wilcza oraz Karnet Open Wilcza & Kielecka (180 dni) przez Konto Klienta.
 18. Zmiana rodzaju Karnetu jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego Karnetu. W przypadku zmiany rodzaju Karnetu Klient przechodzi na inny, wybrany przez siebie Karnet za cenę określoną w aktualnie obowiązującym cenniku znajdującym się na Stronie Internetowej i Studio.
 19. Przed zakupem Treningu personalnego Klient powinien skontaktować się z YOGA BEAT STUDIO w celu omówienia terminu oraz wyboru trenera.
 20. Personel Studia ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Koncie Klienta na podstawie okazanego Dokumentu tożsamości. W przypadku braku Dokumentu tożsamości, Personel Studia ma prawo odmówić wstępu na teren Studia lub nakazać jego opuszczenie.
 21. YOGA BEAT STUDIO organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez YOGA BEAT STUDIO. O ile nic innego nie wynika z odrębnych regulaminów, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 22. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu obowiązywania Karnetu.
 23. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Studia, jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Studio lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 24. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby YOGA BEAT STUDIO a, w przypadku naruszania przez Studio w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

 1. Klienci mają prawo do korzystania z usług YOGA BEAT STUDIO w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 2. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania i posiadania jakichkolwiek środków odurzających, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 3. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Studia bez zgody Personelu Studia.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studia.
 5. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Studio oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Studia.
 6. W Studio obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym Klient przybył do STUDIA.
 7. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 8. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.
 9. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 10. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń Studia, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach Studia. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
 12. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Studia z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa Klienci mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.
 13. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 14. Klient korzystający po raz pierwszy z zajęć YOGA BEAT STUDIO jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.
 15. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać recepcji Studia Karnet upoważniający do korzystania z usług YOGA BEAT STUDIO.
 16. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
 17. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze Studia.
 18. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się Studio.
 19. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających ze Studia osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Studia w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Studia.
 20. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć Studia jest zabronione.

SZCZEGÓLNE ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH TYPU AERIAL

 1. Na zajęcia aerial Klient jest zobowiązany przychodzić do Studia z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć, uczestnictwa w rogrzewce oraz wysłuchania instrukcji osoby prowadzącej zajęcia. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa Klienci mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach ze względu na bezpieczeństwo swoje oraz komfort osób ćwiczących.
 2. Klient uczestniczący w zajęciach typu aerial po raz pierwszy zobowiązany jest do podpisania regulaminu w recepcji studio podczas okazywania karnetu.
 3. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym, przylegającym do ciała, bez suwaków oraz dodatkowych elementów możliwych do zahaczenia o materiał. Strój dla komfortu podczas ćwiczeń powinien zakrywać ramiona oraz dół podkolanowy.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 5. W przypadku chorób dermatologicznych, ran oraz innych uszkodzeń skóry nie zaleca się brania udziału w zajęciach typu aerial ze względu na możliwe pogorszenie stanu skóry.
 6. Na zajęciach typu aerial zaleca się ćwiczenie na boso
 7. Na zajęciach typu aerial zaleca się związywanie włosów miękką gumką do włosów.
 8. Na zajęcia typu aerial zaleca się zdjęcie biżuterii.
 9. Na zajęciach typu aerial zaleca się branie udziału z krótkimi paznokciami.
 10. Na 3 godziny przed zajęciami typu aerial zaleca się nie jeść i nie pić napojów gazowanych.
 11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 13. Klient zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dla bezpieczeństwa swojego zdrowia.
 14. Klient ma obowiązek poinformować trenera o dolegliwościach, chorobach przewlekłych, które mogą rzutować na udział w zajęciach i komfort ćwiczącego

  PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH TYPU AERIAL

  ● Jaskra;
  ● Ciąża;
  ● Menstruacja;
  ● Operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy;
  ● Choroby serca;
  ● Przebyty zawał;
  ● Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie;
  ● Niedawno odniesiony uraz głowy;
  ● Skłonność do mdlenia;
  ● Zawroty głowy;
  ● Osteoporoza;
  ● Zespół cieśni nadgarstka;
  ● Zapalenie zatok przynosowych;
  ● Dyskopatia;
  ● Przepuklina rozworu przełykowego;
  ● Zapalenie stawów;
  ● Botox w ostatnich 24 godzinach;
  ● Choroby układu nerwowego;
  ● Nadwaga (>90 )

SZCZEGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 YOGA BEAT STUDIO zobowiązana jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu, a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług YOGA BEAT STUDIO jeśli:
  - zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
  - jest objęty kwarantanną lub izolacją;
  - miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Studio i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Studia, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Studio w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Studia. Wejście Klienta do Studia może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Studia z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 6. Przed wejściem do Studia, jak również przed wejściem do danej sali, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Studia lub tej sali, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych pomieszczeń Studia. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 7. Przy stanowisku recepcji poza Personelem Studia może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 8. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Studio oraz dezynfekowania rąk.
 9. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy.
 11. Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika.
 12. YOGA BEAT STUDIO zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. YOGA BEAT STUDIO zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji wyposażenia Studia. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również wyposażenia Studia wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Studio i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Studia wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Studio, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych Studia, Personel Studia jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Studia.
 15. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Studio i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Studio oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 16. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Studia w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z YOGA BEAT STUDIO drogą mailową na adres mailowy: hello@yogabeat.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce. Wstęp na salę z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Studia jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki, z tym zastrzeżeniem, że e Studio przy ul. Wilczej 46 wydawane są przez Personel Studia kluczyki do szafek, po zostawieniu Karnetu w Studio, natomiast w Studio przy ul. Kieleckiej 23 Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Studia) lub nabyć kłódkę w recepcji Studia. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Studia w danym dniu zabrać swoją kłódkę lub w przypadku Studia przy ul. Wilczej 46 zwrócić kluczyk i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Studia przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez kolejne 24 godziny będzie znajdowała się w recepcji Studia.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Personel Studia, w przeciwnym razie YOGA BEAT STUDIO nie będzie odpowiadało za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Studia.
 5. Po skorzystaniu z usług YOGA BEAT STUDIO w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. YOGA BEAT STUDIO odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez YOGA BEAT STUDIO oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem YOGA BEAT STUDIO na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. YOGA BEAT STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu YOGA BEAT STUDIO, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na Stronie internetowej, na piśmie w Studio lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Yoga Beat Studio, ul. Kielecka 23, 02-550 Warszawa.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Studia lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług oraz celów z tym związanych, w szczególności:
  - Zawarcia umowy i jej rozliczania;
  - Wydawania Karnetów i weryfikacji uprawnień do korzystania z Zajęć;
  - Realizacji przepisów prawa, w szczególności prawa rachunkowego oraz podatkowego;
  - Zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa fizycznego, sanitarnego oraz zdrowia i mienia pracowników, Klientów oraz gości YOGA BEAT STUDIO, w tym w celu stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach oznaczonych odpowiednią informacją;
  - Ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - W przypadku udzielenia odrębnej, dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Każdej osobie, które dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, a w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie bez podawania przyczyny, ze skutkiem od cofnięcia zgody.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące celów, podstaw prawnych oraz zakresu przetwarzania danych osobowych, informacji o tym, jak YOGA BEAT STUDIO chroni dane osobowe naszych Klientów oraz o prawach osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie YOGA BEAT STUDIO pod linkiem: https://yogabeat.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w formie papierowej w recepcji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2022 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:
  - wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany,
  - poszerzenie oferty YOGA BEAT STUDIO, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez YOGA BEAT STUDIO usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Studio, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  - zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług,
  - zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Studio.
 4. O zmianie Regulaminu Studio poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 5. Studio ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy, jak i Regulaminu.
 6. Wszelkie uwagi co do pracy Personelu Studia, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji Studia, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: hello@yogabeat.pl.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
  -zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  -skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
  -zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 8. YOGA BEAT STUDIO informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 10. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 11. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 12. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku zawarcia Umowy przez Stronę internetową w terminie czternastu dni od daty jego zakupu. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną na adres: Yoga Beat Studio, ul. Kielecka 23, 02-550 Warszawa lub osobiście do Studia.
 13. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony Umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły.
 14. Postanowienia ust. 12-13 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. ……………………………………….. ……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu YOGA BEAT STUDIO.


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
Zgoda za samodzielne korzystanie z usług Yoga Beat Studio przez osobę niepełnoletnią (dotyczy osób, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat)


Ja niżej podpisana/y _______________________________ *, legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer ________________________**, działając jako rodzic/opiekun prawny ______________________________ *** wyrażam zgodę na samodzielne korzystanie z usług oferowanych przez YOGA BEAT STUDIO przez __________________________________***, posiadającego Karnet o numerze _______________________****.

_________________________
Data, podpis

* imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
** seria i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego
*** imię i nazwisko małoletniego
**** uzupełnić, jeżeli posiada.

Zaloguj się