REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
YOGA BEAT STUDIO X STADLER FORM

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym o charakterze sprzedaży premiowej, adresowanym do klientów Yoga Beat Spółka z  Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940. 
 2. Regulamin definiuje zasady przyznawania punktów naliczanych w związku z udziałem w dedykowanych dla Programu zajęciach Aroma Yoga x Stadler Form odbywających się w Yoga Beat Studio oraz późniejszego naliczania i wydawania nagród w ramach programu. Program realizowany jest przez okres od 1 maja 2024 r. do dnia 30 maja 2025 r. 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://yogabeat.pl 
 4. Uczestnictwo w Programie oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: paulina@yogabeat.pl
 
§ 2. Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Uczestnik – klient Yoga Beat Studio uczęszczający na zajęcia Aroma Yoga x Stadler Form wyrażający chęć dołączenia do Programu Lojalnościowego (dalej „Uczestnik”).
 2. Organizator – Yoga Beat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940 (dalej: „Yoga Beat Studio”).
 3. Współorganizator – DLF Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-300), przy ul. Sportowej 8c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122929, numer NIP 5862086226, numer REGON 192757317 (dalej: „Stadler Form”).
 4. Aroma Yoga x Stalder Form – zajęcia organizowane przez Yoga Beat Studio jako dedykowana praktyka dla Programu Lojalnościowego, w których Uczestnik może wziąć udział w ramach jednorazowego wejścia lub posiadanego karnetu do Yoga Beat Studio (dalej: „Zajęcia”).
 5. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy o charakterze sprzedaży premiowej skierowany do Uczestników, organizowany przez Yoga Beat Studio zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Program”).
 6. Karta Programu Lojalnościowego – dedykowana karta na której Uczestnik Programu Lojalnościowego może zbierać Punkty oznaczone pieczątką (dalej: „Karta”).
 7. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi Programu Lojalnościowego i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Punkty”).
 8. Nagrody – produkty fizyczne wskazane przez Stadler Form jako granty za określoną liczbę punktów zdobytych w Programie (dalej: „Nagrody”).
 
§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
 1. Udział w Programie Lojalnościowym nie podlega dodatkowym opłatom ponad koszt uczestnictwa w Zajęciach w ramach wejścia jednorazowego lub karnetu Yoga Beat Studio.
 2. Udział w Programie Lojalnościowym jest całkowicie dobrowolny. 
 3. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy biorą udział w dedykowanych Zajęciach Aroma Yoga x Stadler Form. 
 4. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia podczas wizyty w Yoga Beat Studio Mokotów (Kielecka 23). 
 5. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.
 
§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów
 1. Punkty przyznawane są za uczestnictwo w Zajęciach Aroma Yoga x Stadler Form. Odpowiednio przelicznik naliczania punktów to 1 Zajęcia = 1 Punkt.
 2. Punkty przyznawane są przez pracownika Yoga Beat Studio podczas odmeldowania obecności na zajęciach w Recepcji Yoga Beat Studio i oznaczone dedykowaną pieczątką.
 3. W przypadku zapisania się Uczestnika na zajęcia, ale nie pojawienia się na nich Punkty nie zostaną naliczone. 
 4. Karta Programu Lojalnościowego należy do Uczestnika i to on jest odpowiedzialny za jej przechowywanie oraz przekazanie Yoga Beat Studio w celu odbioru nagrody. 
 5. Termin ważności Punktów to 30 maja 2025 r. Do tego czasu należy skompletować wymaganą liczbę Punktów i przekazać swoją Kartę do Yoga Beat Studio w celu odbioru nagrody. 
 
§ 5. Nagrody
 1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody w Programie Lojalnościowym uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika Punktów w trakcie Programu.
 2. Uczestnik decyduje o wybranej Nagrodzie zgodnie z Regulaminem  i uzyskuje ją za zebrane Punkty: 
  1. Po zebraniu 10 Punktów, Uczestnik może wymienić je na Nagrodę 1 w postaci Olejek eteryczny Stadler Form Recharge o wartości 39,00 zł.
  2. Po zebraniu 20 Punktów, Uczestnik może wymienić je na nagrodę w postaci Aromatyzer Stadler Form Mia złoty o wartości 149,00 zł.
  3. Po zebraniu 30 Punktów, Uczestnik może wymienić je na nagrodę w postaci Aromatyzer Stadler Form Lucy biały o wartości 249,00 zł.
 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa do odbioru Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
 4. Nagrody nie są przyznawane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestnika Programu Lojalnościowego. 
 5. Aby odebrać Nagrodę, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania swojej Karty Programu Lojalnościowego z uzupełnionymi wymaganymi danymi pracownikowi recepcji Yoga Beat Studio Mokotów. 
 6. Nagroda zostaje zamówiona po okazaniu Karty Programu Lojalnościowego, a następnie przekazana przez Yoga Beat Studio w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia przekazania Karty, po otrzymaniu Nagrody od Stadler Form przez Yoga Beat Studio. Odbiór odbywa się w Yoga Beat Studio Mokotów.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Uczestnik nie ma możliwości zmiany wybranej Nagrody po przekazaniu swojej Karty Programu Lojalnościowego do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej Nagrody, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.
 9. Uczestnik wybraną przez siebie przysługującą mu Nagrodę może odebrać wyłącznie JEDEN RAZ.
 
§ 6. Podatek od nagród
W związku z prowadzonym Programem Lojalnościowym o charakterze sprzedaży premiowej oraz przyznaniem nagrody Uczestnikowi przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nie przekraczająca kwoty 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy).

 

§ 7. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników  będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnik może sprawdzić informację na stronie internetowej https://yogabeat.pl Dostęp do danych Uczestników będą mieć pracownicy Yoga Beat Studio obsługujący system obsługi klienta oraz pracownicy Stadler Form odpowiedzialni za działania z Programem.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres paulina@yogabeat.pl, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników.
 6. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 
§ 8. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego
Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie uczestnicząc w dedykowanych zajęciach i nie zbierając Punktów. Kartę Programu Lojalnościowego można zniszczyć na własną rękę, tym samym rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Yoga Beat Studio, ul. Kielecka 23, 02-551 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: paulina@yogabeat.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie w nim nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zaloguj się