Szkolenie Instruktorów Yoga Beat

§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzanym przez Yoga Beat Studio z siedzibą w Warszawie.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Organizator –Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, numer NIP 9512534985, numer REGON 521224940
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zapisze się na szkolenie organizowane przez Organizatora i uiści wymagane opłaty
Szkolenie – cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, zakończony praktycznym sprawdzeniem osiągniętych umiejętości w zakresie prowadzenia treningu funkcjonalnego w oparciu o elementy jogi
Formularz zapisu na kurs – dokument sporządzony na podstawie otrzymanych przez Organizatora danych Uczestnika.

§2. Zapisy i uczestnictwo w szkoleniu
1. Uczestnikiem szkolenia może być każda pełnoletnia osoba, która chce rozwinąć swoją wiedzę w zakresie treningu funkcjonalnego w oparciu o elementy jogi, jakiego reprezentacją jest metoda Yoga Beat.
2. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez zakup kursu na https://yogabeat.shop  Zapis na kurs zostaje potwierdzony w momencie dokonania zamówienia
3. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe po uiszczeniu przez Uczestnika całości opłaty zgodnie z wybraną opcją (dalej Opłata):
 • Płatność Super Early Birds - 2590 zł
 • Płatność Early Birds - 2790 zł
 • Płatność w 2 ratach - 2 x 1795 zł
 • Płatność regularna 1 rata - 3190 zł
  4. W Opłacie zawarty jest koszt materiałów szkoleniowych, certyfikatu/dyplomu oraz egzaminu.
  5. W przypadku wyboru Płatności w 2 ratach drugą płatność należy wnieść na podany przez Organizatora numer konta na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Organizatora obowiązują następujące zasady dotyczące zgłoszenia rezygnacji, zwrotu Opłaty i pobierania należności manipulacyjnej, niezależnej od Opłaty:
  7. Rezygnację z udziału należy w każdym przypadku złożyć do Organizatora w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres: paulina@yogabeat.pl
  8. W przypadku złożenia rezygnacji obowiązują poniższe zasady:
 • w przypadku rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem kursu Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 50% regularnej wartości kursu, tj. 1595 zł;
 • w przypadku rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem kursu Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% regularnej wartości kursu, tj. 957 zł;
 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni - zwrot nie przysługuje.
  9. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych oświadczeniem lekarskim z możliwością przeznaczenia 70% wpłaconych środków na kolejny kurs lub inne wydarzenie Yoga Beat Studio w terminie 12 miesięcy. Zwrot pozostałych 30% środków nie przysługuje.
  10. Każdy uczestnik kursu jest świadom swojego stanu zdrowia i tego, jaki wpływ na ów stan zdrowia mają ćwiczenia fizyczne.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Udział w szkoleniach Organizatora odbywa się na własne ryzyko. Organizator zaleca wykupienie na czas trwania szkolenia lub imprezy właściwego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Szkolenia.
  13. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolnie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
  14. Uczestnik szkolenia będzie przestrzegał Regulaminu Yoga Beat Studio, dostępnego w lokalizacjach Yoga Beat Studio oraz na stronie www.yogabeat.pl

  §3. Program i przebieg szkolenia
  1. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-22 listopada 2024 r.
  2. Całość zajęć przeprowadzona zostanie w Yoga Beat Studio Mokotów (Kielecka 23, Warszawa) oraz Yoga Beat Studio Śródmieście (Wilcza 46, Warszawa).
  3. Szkolenie obejmuje około 55 godzin dydaktycznych, na które składają się treści teoretyczne, praktyczne oraz zajęcia grupowe.
  4. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w godzinach wyszczególnionych w programie dostarczonym uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia.
  5. Podczas szkolenia zostaną poruszone teoretyczne treści takie jak:
 • Historia i charakterystyka poszczególnych stylów jogi
 • Metodyka ćwiczeń Yoga Beat
 • Podstawy anatomii w pozycjach jogowych
 • Prowadzenie zajęć grupowych – przygotowanie i prowadzenie treningów grupowych, komunikacja z grupą, prezentowanie i korygowanie pozycji
 • Podstawy psychologii w sporcie
 • Podstawy dietetyki sportowej
 • Joga jako zawód lub biznes
 • Treningi w ciąży oraz po ciąży
 • Automasaż mięśniowo-powięziowy
  6. W zakresie praktycznej części będą odbywały się codzienne treningi Yoga Beat Studio, nauka asan wykorzystywanych w treningu oraz praktyczna nauka prowadzenia zajęć i przygotowywania ich krok po kroku.
  7. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli okazję poprowadzić swoje pierwsze treningi Yoga Beat i sprawdzić jak czują się w roli instruktora.
  8. Wśród prowadzących szkolenie znajdą się: Karolina Erdmann, Sylwia Nosarzewska, Julia Bąbel, Karolina Ostapiuk, Paulina Boniecka, Karolina Rutkowska, Wiktoria Żarnecka-Kowalczyk oraz ewentualni inni prowadzący wyznaczeni przez Organizatora.
  9. Organizator zapewnia, że osoby wybrane do prowadzenia szkolenia są praktykami z doświadczeniem pozwalającym na szkolenie w obszarach, które dany trener będzie prezentował. Organizator zastrzega sobie prawno do zmiany trenerów przed i w trakcie szkolenia – jeśli będzie to wynikało z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z warunków losowych.
  10. Językiem wykładowym jest język polski.

  §4. Zobowiązania stron
  Do obowiązków Organizatora należy:
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie określonym w opisie programu szkolenia
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia,
 • przygotowanie programu i harmonogramu szkolenia,
 • zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
 • dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych,
 • wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie zdobyte kwalifikacje (pod warunkiem, że Uczestnik z sukcesem zda egzamin końcowy).

  Uczestnik szkolenia zobowiązuje się:
 • uczestniczyć w zajęciach, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów
 • zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w Umowie
 • zgłaszać wszelkie pytania lub uwagi do szkolenia na bieżąco w trakcie szkolenia lub bezpośrednio (do 3 dni) po jego zakończeniu

  §5. Certyfikat ukończenia i dyplom trenera Yoga Beat
  1. Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu Yoga Beat, po wydaniu certyfikatu uczestnictwa Uczestnik może ubiegać się o wydanie Dyplomu Instruktora Yoga Beat.
  2. W celu uzyskania Dyplomu Instruktora Yoga Beat należy:
 • odbyć minimum 10-godzinną praktykę zajęć Yoga Beat (licząc pd momentu zakończenia szkolenia), na którą może składać się wykonanie treningów z programami online na https://beatstudio.tv lub stacjonarnie na zajęciach w Yoga Beat Studio,
 • po upływie 2 tygodni od zakończenia szkolenia odesłać do Organizatora 15-minutowy film, na którym prowadzi trening Yoga Beat. Trening może być prowadzony z grupą bądź indywidualnie. Organizator ocenie materiału zwróci uwagę na dobrane sekwencje i muzykę i sposób prowadzenia treningu. Organizator może zwrócić uwagi do Uczestnika i poprosić o poprawienia treningu.
  3. Na bazie oceny materiału Organizator podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikowi Dyplomu ukończenia szkolenia Instruktorów Yoga Beat.
  4. Po otrzymaniu Dyplomu ukończenia szkolenia Yoga Beat, uczestnik może informować o fakcie ukończenia „Szkolenia Instruktorów Yoga Beat” informując uczestników prowadzonych przez siebie treningów o tym, że jest trenerem który ukończył szkolenie trenerów Yoga Beat tj. np. opisując swoje kwalifikacje poprzez dodanie dopisku „ukończył Szkolenie Instruktorów Yoga Beat”.
  5. Nazwa własna Yoga Beat podlega ochronie Urzędu Patentowego RP, prawa do niej posiada Organizator. Każdorazowe wykorzystanie nazwy przez Uczestnika musi być dokonane w porozumieniu z Organizatora i podlega innym uzgodnieniom.
  6. Na bazie Dyplomu ukończenia Szkolenia Yoga Beat uczestnik bez uzgodnienia z Organizatorem w formie pisemnej nie może:
 • otworzyć działalności usługowej o nazwie Yoga Beat Studio lub Yoga Beat, Yoga Beats, Beat Yoga lub o pokrewnych nazwach o wysokim stopniu podobieństwa do działalności Organizatora;
 • prowadzić zajęć, szkoleń lub treningów o nazwie Yoga Beat – bez zatwierdzenia przez Organizatora;
 • wykorzystywać nazwę lub znaki graficzne Yoga Beat, Yoga Beat Studio do dowolnych celów i na dowolnych nośnikach.
  7. Każdorazowe wykorzystanie nazwy lub znaków graficznych Yoga Beat lub Yoga Beat Studio wymaga pisemnej zgody Organizatora.
  8. Nie przestrzeganie powyższego prawa do nazwy Yoga Beat może skutkować roszczeniami ze strony Organizatora do wysokości poniesionych strat wynikających z nieuprawnionego wykorzystania marki Yoga Beat. Kara umowa za bezprawne wykorzystanie znaku to minimum 100 000 złotych (sto tysięcy złotych zero groszy). Nałożenie kary umownej nie wyklucza dalszych roszczeń odszkodowawczych.

  §6. Prawa Autorskie
  1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania

  2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych. 

  3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 

  4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych zero groszy). Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych. 

  5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich.
  6. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas imprez i szkoleń jest zabronione. Osoby nagrywające szkolenie mogą zostać poproszone o jego opuszczenie, Organizator może również żądać skasowania nagranego materiału oraz kary umownej w wąskości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy). Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych. 
  7. Organizator może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu, wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że Organizator nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez Organizatora. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia. Uczestnik ma prawo wglądu w nagrania i/lub zdjęcia i zarządzania zaprzestania wykorzystania swojego wizerunku. Za wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenia.

  §7. Ochrona danych osobowych
  1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz rozporządzenia RODO, Uczestnik zgłaszając się do Organizatora na Szkolenie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej. 

  2. Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że Uczestnik wyrazi na to zgodę na odrębnym formularzu. 

  3.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

  4.Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania lub żądania ich usunięcia.


  §8. Postanowienia końcowe
  1. Każdy uczestnik szkolenia, który dokona wpłaty (bądź części wpłaty), akceptuje powyższy regulamin.

  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  5. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


  Organizator:
  Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  reprezentowana przez
  Karolina Erdmann
  Prezes Zarządu Yoga Beat Sp. z o.o.
  Właściciel Yoga Beat Studio
  Twórca metody treningowej Yoga Beat
 • Zaloguj się